zaterdag 26 januari 2019

Katholieke Wereldjongerendagen

Is Panama geen optie? Beleef de Wereldjongerendagen dan mee vanaf Ameland. Van 25 tot en met 27 januari 2019 wordt er een parallelweekend gehouden met de titel WJD@home.
Het thema van deze WJD is: “Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord” (Lucas 1, 38). Paus Franciscus benadrukt dat Maria met haar geloof, moed en durf een voorbeeld is voor jongeren en de Kerk.

woensdag 23 januari 2019

Kerk te koop

In Drachten staan twee protestantse kerken te koop. Het gaat om de kerkgebouwen de Arke en de Menorah, die vanaf 1 januari 2020 per opbod worden verkocht. De Protestante Gemeente telt in Drachten in totaal zo’n 6800 leden. Te weinig om zes kerken in de lucht te houden.
Zo'n bericht zegt wel wat. Natuurlijk gaat het in het geloof niet zozeer om het bezitten van (grote) kerkgebouwen. Maar het al dan niet bezitten van een gebouw zegt wel iets over de staat van een gemeenschappelijk geloof. Want bij de verkoop van de panden gaat het om overbodige panden.
Nederlanders worden religieuzer, maar minder christelijk. Het onderzoek God In Nederland, dat door het CBS wordt uitgevoerd, wordt ook wel God Uit Nederland genoemd. Religie wordt steeds individueler beleefd. We willen elkaar minder vaak fysiek treffen in een gemeenschapshuis.
Is het een probleem dat je God steeds vaker zelf en in je eentje wilt ontmoeten, wilt treffen? Ik weet niet of het per se een kwestie is van goed of fout, maar zo geloven is wel heel eenzaam.

zaterdag 19 januari 2019

Bezinnen op geloof

Broeder Thomas Quartier van de Sint Willibrords abdij De Slangenburg houdt maandag een inleiding over 'geloven in deze tijd.' "We hebben broeder Thomas uitgenodigd om in de Mauritiuskerk een inleiding te houden over geloven in deze tijd. Een tijd die alom beheerst wordt door wetenschap en techniek. Maar ook door de tijdgeest van secularisering, individualisering en marktdenken, dreigt het geloof meer en meer uit het zicht te verdwijnen en overbodig lijkt te worden", aldus Joop Kraan. Aldus de lokale nieuwssite Stad Doetinchem.
Broeder Thomas is ook redacteur van het monastieke tijdschrift De Kovel. Daar ken ik hem van, omat hij in dit magazine een uitstekend artikel heeft geschreven over Bob Dylan. En warempel, de naam van de Nobelprijswinnaar voor de Literatuur uit 2016 wordt genoemd in het artikel over geloven in deze tijd: De monnik, die een groot fan en kenner van Bob Dylan is en zelf mondharmonica speelt, vertelt waar het op 21 januari over gaat in zijn inleiding. "Kort gezegd gaat het over het belang van de vorming van kiemcellen, zoals dat hier in Silvolde nu gebeurt. Een kiemcel is het begin van leven. Een dergelijke kiemcel vormt op den duur een kerngemeenschap in de samenleving met een culturele functie naast de religieuze zoektocht waar veel mensen mee bezig zijn."
Maar Doetinchem. Geloven dat is keuzes maken. Op zijn minst de moeite waard om toch wel te noemen.

zondag 6 januari 2019

MSC Zoe

Het nieuwe jaar kan voor de jutters op de Waddeneilanden niet beter beginnen. Afgelopen woensdag sloegen ten noorden van het Duitse eiland Borkum zeker 270 zeecontainers overboord van het schip MSC Zoe, een van de grootste containerschepen ter wereld.
We zijn een halve week later. Er is tot nu toe 220 ton afval opgeruimd. Schiermonnikoog heeft geen behoefte aan extra helpende handen om de spullen uit de overboord geslagen zeecontainers op te ruimen. Een groot deel van het strand is inmiddels opgeruimd en vrijwilligers hoeven daarom vandaag niet naar het Waddeneiland te komen, zegt de gemeente.
Onwillekeurig denk ik aan de broeders van Schier. De mannen die een nieuw bestaan starten op “hun” eiland. En ik zie ze in hun pijen de stranden over trekken. Zoals monniken in de afgelopen eeuwen hun maatschappelijke taak op zich namen.
Ik ben niet op het eiland, deze dagen. Maar ik troost me met de gedachte dat deze monniken er wél zijn.

woensdag 2 januari 2019

Een puntzak snoep van de gulle monniken

MALLE In Westmalle is het een goed bewaard geheim dat de paters van Trappisten altijd gul zijn voor de nieuwjaarszangertjes. Ook dit jaar was dat niet anders.
Albert, broer van de al enkele jaren geleden overleden broeder Joachim, deelde aan de poort puntzakken vol snoepgoed uit. “Ik verwacht dat er zo'n 600 à 700 kinderen gaan komen zingen vandaag,” zegt Albert. “Ooit waren dat nog 1100 kinderen. Ik sta hier al 20 jaar op oudejaarsdag met de zangertjes en vind het nog altijd prettig om te doen,” aldus Albert.
Omdat de abdij afgelegen ligt, krijgen de meeste kinderen wel een lift met de auto van hun ouders tot aan de poort.

dinsdag 1 januari 2019

Nieuwjaarsdag 2019

Wie vertoeft in de schùilplaats des Allerhóogsten, *
vernacht in de schaduw van de Almáchtige

en zegt tot de Heer: 'Mijn tòevlucht, mijn stérkte, *
mijn God op wie ik mij verláat.'

Want Hij is het die u bewaart
voor de strik van de vógĕlvanger, *
bewaart voor de gruwelijke pést.

Met zijn wieken zal Hij u dekken,
gij vindt onder zijn vlèugelen tóevlucht. *
Een schild, een rondas is zijn tróuw.

Gij hoeft nimmer te duchten
de verschikking der nácht, *
de pijl die vliegt overdág,

de pest die wàart in het dónker, *
de moordende steek van de míddag.

Zouden duizend vallen aan uw zijde,
tienduizend aan uw rechterhánd, *
tot u zal het niet náderen.

Houd gij slechts uw ògen gerícht: *
gij ontwaart dat de bozen hun stráf treft.

Gij kent de Hèer als de tóevlucht, *
de Allerhoogste weet gij uw schútse.

Zo vermag u geen ónhĕil te trèffen, *
geen plaag zal naderen uw tént;

u aangaande gebiedt Hij zijn éngelen *
om u, waar gij ook gaat, te bewáren;

zij zullen op de hànden u drágen, *
dat gij niet uw voet aan een stéen stoot;

treden zult gij op lèeuw en op ádder, *
leeuwenwelp vertrapt gij en sláng.

<<Bij Mij bergt hij zich, Ìk stel hem véilig, *
hoog hef Ik hem: hij kent mijn náam;

zijn aanroep zal Ik verhoren,
Ik ben mèt hem in de nóod, *
bevrijd hem, herstel hem in ere.

Met lengte van dàgen zal Ik hem verzádigen, *
Ik doe hem aanschouwen mijn héil.>>

Eer zij de hèerlijkheid Góds: *
Vader, Zòon en heilige Géest.

Zo was het in den beginne,
zo zij het thàns en voor immer; *
tot in de èeuwen der eeuwen. Ámen.

Uit: Het boek der psalmen / uit het Hebreeuws vert. door Ida G.M. Gerhardt en Marie H. van der Zeyde ; getoonzet door Benedictijner en Cisterciënzer monniken ; Katholieke Bijbelstichting
© tekst: 1972 dr. I.G.M. Gerhardt/dr. M.H. Van der Zeyde, vierde verbeterde druk 1997