donderdag 27 september 2018

All that you can't leave behind

Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn.

Jeremia 33: 3

Of toch:

Voor uw schrikwekkend tumult
slaan de volken op de vlucht,
wanneer u zich verheft, stuiven ze uiteen.

Jesaja 33: 3De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling
© Nederlands Bijbelgenootschap 2004

zondag 23 september 2018

Avondmaal

Loof, mijn zìel, de Héer, *
heel mijn hart zijn heilige náam.

Loof, mijn zìel, de Héer, *
vergeet nimmer al wat Hij gedáan heeft.

Hij die vergèeft wat gij hebt misdréven, *
Hij die geneest al waar ge aan kránk gaat,

Hij die verlost van de gròeve uw leven, *
Hij die u kroont met genade en erbármen,

Hij die uw jaren overstèlpt met zijn gáven, *
dat uw jeugd als een adelaar herrijst.

Gerèchtigheid schept Hij, de Héer, *
doet recht aan elk die verdrúkt wordt;

Hij deed Mòzes kennen zijn wégen, *
de kinderen Israëls zijn dáden.

Barmhàrtig de Heer en genádig, *
lankmoedig, rijk aan ontférming;

niet zal voor ìmmer Hij twisten, *
niet blijft voor eeuwig Hij tóornen.

Niet naar onze zónděn maakt Hij het met óns, *
niet naar onze schulden behándělt Hij ons:

zo hoog als de hèmel is boven de áarde *
welft zich zijn genade over wie Hem wil vrézen;

zo ver de zonsòpgang is van de ávond, *
doet Hij verre van ons hetgeen wij misdéden.

Een vader zich over zijn kìnderen ontférmend *
zo ontfermt zich de Heer over wie Hem wil vrézen:

Hij immers wèet van ons máaksel, *
Hij gedenkt dat wij stóf zijn.

Want de mens – als gràs zijn zijn dágen, *
hij bloeit als de bloem op het véld;

gaat de wìnd erover – verdwénen, *
en de plek heeft geen wéer měer van hem.

Maar de goedheid des Hèren, zij blijft: *
zij is eeuwig met wie Hem vrézen;

zijn gerechtigheid blijft het deel
van de kìnderen hunner kínderen, *
van wie trouw zijn aan zijn verbónd,

zijn òpdrachten immer gedáchtig, *
gezind die gehóorzăam te zijn.

De Heer gondde zijn tròon in de hémel, *
als koning beheerst Hij het ál.

Looft de Heer, gij zijn engelen,
sterke strìjders, volvoerend zijn wóord, *
gij die zijn bevelen moogt hóren;

looft de Heer, al zijn hèmele scháren, *
gij dienaren, volvoerend zijn wíl.

Looft de Heer, alle zijn werken,
allerwègen waar Hij regéert. *
Loof de Heer, mijn zíel!

Eer zij de hèerlijkheid Góds: *
Vader, Zòon en heilige Géest.

Zo was het in den beginne,
zo zij het thàns en voor immer; *
tot in de èeuwen der eeuwen. Ámen.

Uit: Het boek der psalmen / uit het Hebreeuws vert. door Ida G.M. Gerhardt en Marie H. van der Zeyde ; getoonzet door Benedictijner en Cisterciënzer monniken ; Katholieke Bijbelstichting
© tekst: 1972 dr. I.G.M. Gerhardt/dr. M.H. Van der Zeyde, vierde verbeterde druk 1997

vrijdag 21 september 2018

Klokken luiden


De Protestantse gemeente Beetsterzwaag-Olterterp laat vrijdag 21 september om 18 uur de klokken luiden vanwege de Internationale Dag van de Vrede.
In het Europees jaar van het cultureel erfgoed 2018 roepen de Duitse Vereniging van Steden en Gemeenten, het Cultureel Bureau van de Evangelische Kerk van Duitsland, het Bonifatiuswerk van Duitse Katholieken en de Duitse Cultureel Erfgoed Commissie samen kerkklokeigenaren op: laat ons in heel Europa tegelijkertijd de klokken luiden op de Internationale Dag van de Vrede en zo een bijzondere ervaring van gedeeld erfgoed creëren!


Ring them bells for Saint Catherine from the top of the room
Ring them bells from the fortress for the lilies that bloom
Oh the lines are long and the fighting is strong
And they’re breaking down the distance between right and wrong

© Bob Dylan, 1989

Dit blog verscheen ook op FritsTromp.nl.

dinsdag 18 september 2018

Dijkhoff

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff verlaat de Rooms-Katholieke Kerk. De onttrekking is een reactie op een interview dat kardinaal Eijk gaf, waarin hij Dijkhoff expliciet noemde en hem het sluiten van de kerken verweet.
Klaas Dijkhoff, voormalig staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, en drie weken minister van Defensie in het kabinet-Rutte-II. Geboren in Soltau (Duitsland), gepromoveerd als jurist. En met een mooie doopnaam: Klaas Henricus Dominicus Maria. Goed katholiek. Maar dat is alleen van geboorte.
Inhoudelijk hoeft Dijkhoff weinig meer te weten van zijn rijke Roomse opvoeding. Zijn uitschrijving is een administratieve handeling van een jarenlange praktijk. Een cultuur-gelovige.
Waarvan akte.

maandag 17 september 2018

Sint-Urbanus

De Sint-Urbanus in de wijk Bovenkerk in Amstelveen is dit weekend afgebrand. “Alsof je eigen huis is afgebrand", zegt een kerkganger die vorige week nog zijn 55-jarig huwelijksfeest in de Sint-Urbanus vierde. "We hebben hier lief en leed meegemaakt, en dan hoor je dat hij in brand staat, dan weet je niet waar je het zoeken moet.”
Wat een emoties komen los bij het afbranden van dit kerkgebouw. De Sint-Urbanus is meer dan een gebouw. Het is letterlijk het centrum van veel gelovige Amstelveners. In deze kerk gebeurde het. Hier liggen talloze herinneringen, aan huwelijken, dopen, begrafenissen, kerkgang, álles.
Als protestanten hebben we minder met het gebouw. Sommige kerkgebouwen zijn zelfs heel sober. Het gaat immers om de liturgie, het contact tussen God en mensen en tussen mensen onderling.
Is dat wel zo? Natuurlijk, je redding hangt niet af van een gebouw. Geloven is vooral wat tussen en met mensen gebeurt. Maar toch, God heeft zelf laten weten hoe Zijn tabernakel eruit moest komen zien. Koning Salomo besteedde een vermogen aan de eerste tempel.
Een goed godshuis is niet je redding, wel een letterlijke huisvesting. En dat is ook belangrijk.
Vraag de kerkgangers van de Sint-Urbanus maar.

zaterdag 15 september 2018

Dodo Fan Haska

Bij de 200 jaar oude Kapelle in Haskerdijken wordt van 19 tot en met 23 september het openlucht- en zangtheater ‘Dodo Fan Haska’ gespeeld. De voorstelling vertelt het verhaal van monnik Dodo. Hij verschijnt in drie gedaanten: als jongetje van acht jaar, als puber en als volwassen monnik.
Dodo van Haska was een geestelijke. Hij leefde in de twaalfde eeuw en heeft onder meer vertoefd in Haskerdijken, toen nog Haskerlanden. Behalve dat hij de mensen wegwijs maakte in het geloof, hielp hij mee om het land in cultuur te brengen: sloten graven, dijken bouwen en zorgen dat er iets groeide. Daarnaast beschikte Dodo over bijzondere gaven: hij kon zieken genezen en zelfs mensen verlossen van hun psychische kwalen. Hij nam zijn taken meer dan serieus en werd alom geroemd.

Lees meer bij de Jouster Courant.

vrijdag 14 september 2018

Kruisbeeld

Het kruisbeeld aan de muur
knijpt begrijpend een oogje toe
hoeft niet te zien wat daar gebeurt
in het rosse schemerlicht

Het kruisbeeld aan de muur
knijpt begrijpend een oogje toe
iedere kostganger
hoe vreemd ook
is zonder zonde voor Zijn aangezicht

© Vreemde Kostgangers – Leven zat in de stad
Tekst: Boudewijn de Groot, 2017

Het kruisbeeld aan de muur is afkomstig uit het klooster van Westmalle. Toen ik in de zomer van 2017 twee weken te gast was bij de cisterciënzers, nam ik deze relikwie mee naar huis. Of nou ja, relikwie? Ik moest het gewoon kopen in de winkel. Overigens nam ik toen ook het psalmboek mee, uit het Hebreeuws vertaald door Ida G.M. Gerhardt en Marie H. van der Zeyde en getoonzet door Benedictijner en Cisterciënzer monniken.
Waarom nam ik, als calvinist van boven de rivieren, een Christusbeeld mee naar huis? Was niet een van de winsten van de Reformatie, dat de heiligenbeelden uit de kerken werden geslagen? Immers, gij zult u geen gesneden beelden maken. Daarbij, alsof die beelden zelf iets kunnen uitwerken. Nee, het gaat me niet om de uitwerking dat een beeld heeft.
Wel is het een tastbare herinnering aan mijn intense kennismaking met het kloosterleven. Eveneens is het een hulpmiddel in het evangeliseren. Niet het beeld zelf heeft krachten, maar het verwijst wel letterlijk naar de Lijdende Knecht. Net zoals een kerkgebouw in zichzelf geen redding brengt, maar wel letterlijk wijst naar boven.
Het kruisbeeld aan de muur. Als ik het kwijt ben, is mijn geloof niet verdwenen. Nu het aan de muur hangt, is het een extra ondersteuning voor mijn geloof.


woensdag 12 september 2018

Herberg Het Klooster

Kloosterburen krijgt Herberg Het Klooster, zo kopt het Dagblad van het Noorden. Twee dames hebben het gelijknamige hotel overgenomen, om er een herberg van maken waar iedereen zich thuis voelt.
Goede naam, Herberg Het Klooster. Het is precies wat het is: een haven voor mensen onderweg.
Zowel een herberg als een klooster. Het mooie is dat één van de dames een passende achternaam heeft: Marlies Pastoor. Ik voel me er gelijk thuis. Terwijl ik er nog niet eens geweest ben.
Enfin.
Kloosterburen. Ook weer zo’n naam. Geen plaats om je als schrijver aan te verbinden, zo blijkt. In Querido’s letterkundige reisgids van Nederland wordt het Groningse dorpje niet genoemd.
Een veeg teken?
Lijkt me niet. Literatuur en religie hoeven elkaar niet uit te sluiten.
Maar synoniemen zijn het evenmin.

Dit blog verscheen eerder op FritsTromp.nl.

vrijdag 7 september 2018

Blijf trouw

“Mag ik u vragen om juist nu het lastig is, trouw te blijven?” Deze vraagt stelt bisschop Gerard de Korte in een brief die naar alle parochies in zijn bisdom is gestuurd.
In de brief reageert de Bossche bisschop op het nieuws over seksueel misbruik door geestelijken in de Verenigde Staten en op de beschuldiging aan het adres van paus Franciscus dat deze niet adequaat zou hebben opgetreden inzake misbruik.

Lees de brief via het Katholiek Nieuwsblad.